Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden orchideeen-shop.nl

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, die belangrijke informatie voor u als koper bevatten. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze Website. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1.         Definities

1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten en/of diensten op afstand aan consumenten of groothandelaren aanbiedt;

2.     Website: de website van Ondernemer, te raadplegen via http://www.orchideeen-shop.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

3.     Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ondernemer en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4.     Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ondernemer en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5.     Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

6.     Product: planten en/of andere artikelen die aangeboden worden aan Klant op de Website van Ondernemer.

 

Artikel 2.         Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer:                  Rik Claessen (Claessen Orchideeën)

Vestigingsadres:                      Leveroysedijk 3, 6034 SW Nederweert-Eind

Telefoonnummer:                    0495-460990

E-mailadres:                            [email protected]

Btw-nummer:                          NL 154 770 693 B01

Geopend voor publiek op:        Elke laatste zaterdag van de maand*

9:00 – 17:00 uur (pauze van 12:00 – 12:45 uur)

*tenzij anders aangegeven op de Website

 

Artikel 3.         Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ondernemer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.     Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.     Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4.         Prijzen en informatie

1.     Alle op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.     Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.     De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle

                                                                               Algemene Voorwaarden orchideeen-shop.nl                      

prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.     Het aanbod bevat, zover redelijkerwijs mogelijk is, een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouw voorbeeld van de desbetreffende plant in een volwassen en/of bloeiende staat (ook als de plant niet-bloeiend of in een ander plantstadium wordt aangeboden, zoals aangegeven in de specificaties). Dien ten verstande dat planten een natuurproduct zijn, waardoor de bloem, kleur of grootte van de plant wel eens kan afwijken van de foto die de consument online ziet.

5.     Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of verschil in beeldscherminstellingen.

 

Artikel 5.         Totstandkoming Overeenkomst

1.     De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ondernemer en het voldoen aan de daarbij door Ondernemer gestelde voorwaarden.

2.     Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.     Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.     Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 6.         Registratie

1.     Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier / de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2.     Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.     Klant dient zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uitgaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.     Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ondernemer daarvan in kennis te stellen, zodat Ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 7.         Uitvoering Overeenkomst

1.     Zodra de bestelling door Ondernemer is ontvangen, stuurt Ondernemer de Producten zo spoedig mogelijk toe, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde.

2.     Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3.     De verwerkingstermijn bedraagt in beginsel 4 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Ondernemer.

4.     Indien Ondernemer de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.     Ondernemer raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken twijfels en/of mogelijke gebreken binnen bekwame tijd te melden, bij voorkeur per e-mail en het feit in acht nemend dat planten bederfelijke waar zijn. De verantwoordelijkheid voor het inspecteren van de conditie van het Product direct na ontvangst ligt bij Klant, ook als een door hem vooraf aangewezen derde het Product in ontvangst neemt. Zie nader Artikel 10 – Garantie en conformiteit.

6.     Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.

7.     Ondernemer is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 8.         Herroepingsrecht/retour

1.     Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

2.     Het herroepingsrecht geldt niet voor:

•        producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder begrepen maar niet beperkt tot etenswaren, bloemen en planten;

•        volgens specificaties van Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

•        overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

•        verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

•        producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

3.     Indien Klant een Product bestelt welke niet is uitgesloten van het herroepingsrecht, heeft Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ondernemer binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een door hem vooraf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

•        als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem vooraf aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

•        als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem vooraf aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

•        bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem vooraf aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.     Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Ondernemer een raming van deze kosten.

5.     Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en Product(en) zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald, mits deze in goede staat aankomt.

6.     Binnen de in lid 3 van dit Artikel bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de/het verpakking(smateriaal). Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.     Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.     Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform de in lid 3 van dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ondernemer, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Ondernemer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 3 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

9.     Reeds door Klant (vooruit)betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na bevestiging van ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10.  Tenzij Ondernemer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Ondernemer wachten met terugbetalen tot Ondernemer het Product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11.  Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

12.  Indien Klant van mening is dat de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst, gelden de voorwaarden uit Artikel 10 – Garantie en conformiteit.

 

Artikel 9.         Betaling

1.     Klant dient betalingen aan Ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

2.     Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ondernemer kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 10.       Garantie en conformiteit

1.     Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Ondernemer een aparte garantie op de

Producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2.     Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.     Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4.     Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, met inachtneming van het feit dat planten bederfelijke waar zijn, Ondernemer daarvan in kennis te stellen. Klant zal hierbij de nodige foto’s overleggen, teneinde overtuigend aan te tonen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

5.     Indien Ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van Artikel 12 – Aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 11.       Klachtenprocedure

1.     Indien Klant een klacht of enige twijfels heeft over een product (conform Artikel 10 – Garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ondernemer, dan kan hij bij Ondernemer, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens Artikel 2 – Identiteit Ondernemer. Indien redelijkerwijs mogelijk zal Klant te allen tijde zijn klacht vergezellen van foto’s.

2.     Ondernemer geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ondernemer binnen 4 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen wordt verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Klant. 

3. Het juist verzorgen van de plant is de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Verpotten binnen 6 weken na ontvangst wordt streng afgeraden door ons, omdat de plant tijd nodig heeft om te acclimatiseren na de verzending. Wanneer dit advies wordt genegeerd, kan de klant geen beroep meer doen op de verkoper.

4. De plant dient te allen tijde bewaard te worden, anders kan de klacht niet in behandeling genomen worden. 

5. De verpakkingsmaterialen horen bewaard te worden tot en met dat een klacht volledig is afgerond. 

 

Artikel 12.       Aansprakelijkheid

1.     Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2.     De totale aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3.     Aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.     Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen, rust op Ondernemer jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ondernemer.

5.     De aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Ondernemer ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (waaronder begrepen foto’s) van de tekortkoming te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren.

6.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de tekortkoming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ondernemer meldt, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van Klant om de conditie van het Product direct na ontvangst te controleren.

7.     In geval van overmacht is Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 13.       Verpakking en weersverzekering

1.     Ondernemer doet te allen tijde zijn uiterste best om het door Klant bestelde Product zo zorgvuldig mogelijk in te pakken om effecten van transport te minimaliseren, met inachtneming van het feit dat planten levende organismen zijn en niet 100% te voorkomen is dat enige reactie op transport zichtbaar is.

2.     Ondernemer maakt een zorgvuldige inschatting van verpakkingsmateriaal en -methode die op het moment van inpakken van het door Klant bestelde Product het meest geschikt zijn, met inachtneming van verschillende factoren zoals, maar niet uitsluitend, plantsoort en weersomstandigheden.

3.     Klant heeft de mogelijkheid om de bestelde planten te verzekeren tegen kouschade, door een weersverzekering toe te voegen, aangeboden in de winkelwagen en het betaalscherm. In dit geval baseert Ondernemer het gebruik van verpakkingsmateriaal en -methode gebaseerd op de weersverwachting in de plaats van bestemming die is opgegeven door Klant bij het aangaan van de Overeenkomst.

4.     Is het Product toch beschadigd door kou, ondanks de inspanningen van Ondernemer, dient Klant Ondernemer zo snel mogelijk maar ten minste binnen 5 dagen na ontvangst van het Product schriftelijk ter kennis te stellen van de kouschade, inclusief foto’s als bewijs van de schade.

5.     Indien de Overeenkomst een door Klant betaalde weersverzekering bevatte en Ondernemer bevestigt de kouschade na beoordeling van het door Klant aangeleverde bewijs, zal de schade door Ondernemer vergoedt worden in overleg met Klant en op voor de betreffende situatie passende wijze.

 

Artikel 14.       Zending en bezorging

1.     Wanneer de door Klant bestelde Producten klaarstaan voor verzending, wordt een automatisch gegenereerde e-mail vanuit Ondernemer naar het door Klant opgegeven emailadres gestuurd met een link om de zending te volgen. In geval deze link niet werkt en/of andere problemen zich lijken voor te doen tijdens de zending, dient Klant Ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk ter kennis te stellen, hierbij de situatie zo gedetailleerd mogelijk omschreven.

2.     Op de Website van Ondernemer staan indicaties van bezorgtijden, zoals aangeleverd door de vervoerder. De bezorgtijden zijn schattingen van het aantal werkdagen dat een pakket onderweg is naar het door Klant opgegeven adres vanaf het moment van verzending. Deze bezorgtijden zijn schattingen, dus kunnen variëren. Ondernemer heeft geen directe invloed op vertraging veroorzaakt door de vervoerder.

3.     Ondernemer heeft geen directe invloed op de wijze waarop de vervoerder omgaat met het pakket tijdens transport en daardoor eventuele beschadigingen aan de door Klant bestelde Producten ontstaan tijdens de zending of het kwijtraken van het pakket tijdens de zending.

4.     In geval van het opmerken of vermoeden van problemen tijdens de zending dient Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Ondernemer, hierbij de situatie zo gedetailleerd mogelijk omschreven waarna Ondernemer de ontvangst van het bericht van Klant bevestigt en zal voorleggen aan de vervoerder. Klant wordt door Ondernemer op de hoogte gehouden van door de vervoerder aan Ondernemer verstrekte relevante informatie.

5.     Zodra Ondernemer door Klant op de hoogte is gesteld van eventuele problemen tijdens zending wordt de kwestie gedeeld met en in behandeling genomen door de vervoerder. Ondernemer houdt Klant op de hoogte van voortgang maar geeft pas uitsluitsel over afhandeling van de kwestie nadat de vervoerder een uitspraak over de kwestie heeft gedaan, indien nodig gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door de vervoerder. Ondernemer heeft geen invloed op de duur van het onderzoek uitgevoerd door de vervoerder.

6.     In geval een door Klant besteld Product beschadigd is als gevolg van de zending en/of tijdens het transport, dient Klant binnen 24 uur na ontvangst van het pakket Ondernemer op de hoogte te stellen van de beschadiging(en) inclusief duidelijke foto’s van zowel de beschadiging, het gehele beschadigde Product en de verpakking waarna Ondernemer ontvangst van het bericht van Klant bevestigt en een klacht indient bij de vervoerder.

7.     Wanneer de vervoerder akkoord gaat met de schadeclaim zal Ondernemer de kwestie oplossen in overleg met Klant door het aankoopbedrag te retourneren of het Product opnieuw

te verzenden. Indien het betreffende Product niet voorradig is, kan Klant een vervangend Product met dezelfde verkoopwaarde uitkiezen.

8.     In geval van problemen die zich tijdens de zending of als gevolg van het transport hebben voorgedaan, dient Klant zowel het Product als het verpakkingsmateriaal te bewaren tot de kwestie volledig is afgehandeld.

9.     Indien de klant de vervoerder neerzettoestemming verleent, heeft dit automatisch tot gevolg dat de klant het volledige risico op zich neemt. Dit betekent dat de klant zowel de vervoerder, als Claessen Orchids and Plants B.V. niet meer aansprakelijk kan stellen voor verloren en/of beschadigde pakketten.

 

Artikel 15.       Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer.

 

Artikel 16.       Persoonsgegevens

1. Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 17.       Slotbepalingen

1.     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ondernemer gevestigd is.

3.     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4.     Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.